PRIVACY POLICY

Privacy Policy

Privacyverklaring VANESSEN ICT.

6 juni 2020

VANESSEN ICT hecht veel waarde aan jouw privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. VANESSEN ICT verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze VANESSEN ICT jouw persoonsgegevens gebruikt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. VANESSEN ICT verwerkt deze persoonsgegevens van je enkel in het kader van haar zakelijke relatie met het bedrijf waar je werkzaam voor bent of werkzaamheden voor verricht.

Klanten, relaties en leveranciers
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die VANESSEN ICT levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van VANESSEN ICT of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst na te komen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst jaar bewaard.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door VANESSEN ICT. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, afhankelijk van de vraag verwijderen wij de gegevens na zes maanden. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van VANESSEN ICT.

Nieuwsbrief
VANESSEN ICT houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. VANESSEN ICT handelt geheel conform de eisen uit de e-privacyrichtlijn. Alle ontvangers van onze nieuwsbrief hebben vooraf de mogelijkheid gekregen om verzet aan te tekenen. Ook bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om je af te melden. Een andere mogelijkheid om de nieuwsbrief te krijgen is door je hiervoor actief aan te melden via de website van VANESSEN ICT.

Camerabeveiliging.
Op onze locatie hangen camera’s. Deze hangen ter bescherming van onze bedrijfseigendommen en om eventuele incidenten te kunnen registreren. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard dan wel na afhandeling van een geconstateerd incident. De grondslag voor de verwerking van de camerabeveiliging is het gerechtvaardigd belang van VANESSEN ICT.

Andere partijen
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van VANESSEN ICT. Het gaat hier bijvoorbeeld om toeleveranciers of andere zusterbedrijven van de Solimas groep, waar VANESSEN ICT bij is aangesloten. Daarnaast heeft VANESSEN ICT enkele ICT-diensten uitbesteed aan derden.

In bepaalde gevallen is VANESSEN ICT verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen tenzij je andere toestemming geeft.

Doorgifte
Je persoonsgegevens worden enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Voor marketing en salesdoeleinden wordt er gebruik gemaakt van cloud gebaseerde toeleveranciers, welke in sommige gevallen buiten de EER gevestigd zijn. VANESSEN ICT werkt alleen samen met verwerkers buiten de EER indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens en dat we uitsluitend met privacy shield gecertificeerde partijen samenwerken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden dan wel de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
Het intrekken van gegeven toestemming.
Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen met ons via emailadres info@vanessenict.nl